ការមិនទទួលខុសត្រូវ

ការមិនទទួលខុសត្រូវ

​រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង។ កំណត់​សម្គាល់​សំខាន់​នៃ​ការ​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ៖
គេហ​ទំព័រ​នេះ គឺ​មិន​ត្រូវ​បាន​សំដៅ​ចំពោះ​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​​នៅ​ក្នុង​យុត្តាធិការណា​មួយ ទោះ​ហេតុ​ផលណា​ក៏​ដោយ ការ​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ ឬ​ការដកស្រង់ពីគេហ​ទំព័រ​នេះ ត្រូវ​បាន​ហាមឃាត់។ បុគ្គល​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​​នឹង​ការហាមឃាត់​ខាង​លើ មិន​ត្រូវ​អនុញ្ញា​ត​ចូល​ប្រើ​គេហ​ទំព័រ​នេះ​ឡើយ។ ការ​វិនិយោគ​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​​នឹង​ហានិភ័យ។ តម្លៃ​វិនិយោគ​អាច​នឹង​ឡើង ឬ​ចុះ និង​អាច​ក្លាយ​ទៅ​ជា​គ្មាន​​តម្លៃ។ ប្រសិន​បើ​ចាំបាច់​វិនិយោគិន គួរ​ទទួល​បាន​ការបឹ្រក្សា​ផ្នែក​ផ្លូវ​ច្បាប់ ហិរញ្ញ​វត្ថុ និង​ការ​ប្រឹក្សា​ប្រកប​ដោយ​វិជ្ជាជីវៈ​ដទៃ​ទៀត​ដោយ​ឯករាជ្យ មុន​នឹង​ធ្វើ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​វិនិយោគ។ មិន​មាន​ការ​ផ្តល់​ជូន ឬ​ការលើ​ក​ទឹក​ចិត្ត​ណា​មួយ​ដោយ ក្រុម​ហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ឯ.ក ទៅ​ឲ្យ​នរណា​ម្នាក់ ដើម្បី​​ទទួល​បាន ទិញ ឬ ទទួល​យកការ​វិនិយោគ ឬ ផលិត​ផលហិរញ្ញ​វត្ថុ ឬ ឧបករណ៍​ជួញដូរណា​មួយ ដែល​បាន​ផ្តល់​ជូន។ ក្រុម​ហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ឯ.ក មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការខាតបង់ ឬ​ខូចខាត អ្វី​ផ្សេងៗ ដែល​បណ្ដាល​មកពី ឬ​ពាក់​ព័ន្ធ​​នឹង​ភាព​មិន​ច្បាស់​លាស់ ការលុប​ចោល ឬ ភាពហួស​សម័យ នៅ​ក្នុង ឬ ពីទិន្នន័យ​នៅ​លើគេហ​ទំព័រ​នេះ​ឡើយ។

ក្រុម​ហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ឯ.ក មិន​តំណាង​ឲ្យ ឬ​ធានាថា៖

  • ឯកសារ​ណា​មួយ​នៅ​លើគេហ​ទំព័រ​នេះ​
  • សេវា​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ណា​មួយ​ដែល​អាចរក​បាន​នៅ​លើគេហ​ទំព័រ​នេះ​
  • អ្វី​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​លើគេហ​ទំព័រ​នេះ គឺ ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​ត្រឹម​ត្រូវ ឬ ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញា​ត​ដោយ​ច្បាប់​ជាតិ​ជាធរ​មាន​នៅ​គ្រប់យុត្តាធិការ​ទាំង​អស់។

អ្នក​ដែល​បាន​ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​គេហ​ទំព័រ​នេះ រាល់​ទង្វើ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​ពួក​គេ គឺ​នឹង​ត្រូវ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការអនុលោម​តាម​បទប្បញ្ញត្តិ ឬ​ច្បាប់​ជាតិ​ដែល​ចូល​ជាធរ​មាន ហើយ​គួរ​ស្វែងរក​ការ​ប្រឹក្សា​ផ្នែក​ច្បាប់​ឯករាជ្យ​មួយ ក្នុង​ករណី​មាន​ភាព​មិន​ច្បាស់​លាស់។ អ្នក​ដែល​បាន​ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​គេហ​ទំព័រ​នេះ អាច​នឹង​មិន​ចាំបាច់​ធ្វើ​ការដោះ​ស្រាយ​ដោយ​ផ្ទាល់​ជា​មួយ​សមាជិក​ទាំង​អស់ ឬ​សមាជិក​ណា​មួយ​របស់ ក្រុម​ហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ឯ.ក នោះ​ទេ ហើយ​គួរ​តែដោះ​ស្រាយ​ជា​មួយ​នឹង​សមាជិក​ណា​មួយ​របស់ ក្រុម​ហ៊ុន ខេមដូឌា ដេរីវេទីវ អ៊ិចឆេង ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​សិទ្ធិ ឬ អនុញ្ញា​ត​ត្រឹម​ត្រូវ ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​ជា​មួយ​អ្នក​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ ឬ អ្នក​ផ្សេង​ទៀត ឲ្យ​រួច​ផុតពី​កាតព្វកិច្ច​ដែល​បាន​កំណត់ ឬ​អនុញ្ញា​ត ស្ថិត​ក្រោម​បទប្បញ្ញត្តិ និង​ច្បាប់​ជាតិ​ដែល​ចូល​ជាធរ​មាន​ក្នុង​យុត្តាធិការ​ពាក់​ព័ន្ធ​​គ្នា។ បើ​គ្មាន​ការ​កំណត់ មិន​មាន​សេវា​វិនិយោគ ឬ​សេវា​ឯកសារ​ដែល​បាន​ពណ៌​នា ឬ​យោង​លើគេហ​ទំព័រ​នេះ អាច​ប្រើ​បា្រស់​បាន​សម្រាប់​តែ​បុគ្គល​/​អ្នក​រស់​នៅ​ក្នុង​យុត្តាធិការ​ជាក់​លាក់ណា​មួយ​ឡើយ។ ព័ត៌មាន ឬ​ឯកសារ​នៅ​លើគេហ​ទំព័រ​នេះ អាច​នឹង​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ ឬ​ផ្ទៀងផ្ទាត់ ដោយ​និយ័តករ​ពាក់​ព័ន្ធ​ណា​មួយ​ស្ថិត​ក្នុង​យុត្តាធិការណា​មួយ​ឡើយ។