កម្មវិធីក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ចែក​រំលែក​បទពិសោធន៍​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍអាជីព​ការងារ ដល់​សិស្សសាលា ហេបភីច័ន្ទតារា

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ចែក​រំលែក​បទពិសោធន៍​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍអាជីព​ការងារ ដល់​សិស្សស...

​ក្នុងស្មារតី​ពង្រឹង​សមធម៌​ ​និង​សមភាព​ក្នុង​ការអប់រំ​នៅ​កម្ពុជា​ ​ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ន​ ដេ​រី​វ៉េ​ទីវ​ អ៊ិ​ច​ឆេង​ ​រួម​ជាមួយនឹង​ដៃគូ​សហការ​ ​និង​ក្រុមហ៊ុន​ឈ្មួញ​ជើងសា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ​របស់យើង​ ​បាន​កំណត់​ថា​ ​ការចូលរួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ការអប់រំ​នៅ​កម្ពុជា​ ​គឺជា​អាទិភាព​ដ៏​សំខាន់​មួយ​នៅ...

​ក្នុងស្មារតី​ពង្រឹង​សមធម៌​ ​និង​សមភាព​ក្នុង​ការអប់រំ​នៅ​កម្ពុជា​ ​ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ន​ ដេ​រី​វ៉េ​ទីវ​ អ៊ិ​ច​ឆេង​ ​រួម​ជាមួយនឹង​ដៃគូ​សហការ​ ​និង​ក្រុមហ៊ុន​ឈ្មួញ​ជើងសា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ​របស់យើង​ ​បាន​កំណត់​ថា​ ​ការចូ...