កម្មវិធីក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ន​ ដេ​រី​វ៉េ​ទីវ​ អ៊ិ​ច​ឆេង​ ​ចូលរួម​ខួប​លើក​ទី​១​០​ ​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​ឥណទាន​ ​និង​ច្បាប់​របស់​សាកលវិទ្យាល័យ​ប៉េកាំង​

ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ន​ ដេ​រី​វ៉េ​ទីវ​ អ៊ិ​ច​ឆេង​ ​ចូលរួម​ខួប​លើក​ទី​១​០​ ​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​ឥណទាន​...

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២​៦​ ​ខែកញ្ញា​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​១​ ​ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ន​ ដេ​រី​វ៉េ​ទីវ​ អ៊ិ​ច​ឆេង​ ​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​លើក​ទី​១​០​ ​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​ឥណទាន​ ​និង​ច្បាប់​ ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ​ឥណទាន​ចិន​របស់​សាកលវិទ្យាល័យ​ប៉េកាំង​ ​ក្រោម​ប្រធាន​បទ​ ​«​គំរូ​ឥណទាន​ ​និង​ការ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ក្នុ...

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២​៦​ ​ខែកញ្ញា​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​១​ ​ក្រុមហ៊ុន​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ន​ ដេ​រី​វ៉េ​ទីវ​ អ៊ិ​ច​ឆេង​ ​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​លើក​ទី​១​០​ ​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​ឥណទាន​ ​និង​ច្បាប់​ ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ​ឥណទាន​ចិន​របស់​សាក...