កម្មវិធីក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងការប្រឡង និងកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវ:បន្តក្នុងវិស័យមូលបត្រ លើកទី២៦ របស់ ន.ម.ក

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងការប្រឡង និងកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវ...

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមចែករំលែកក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងការប្រឡង និងកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវ:បន្តក្នុងវិស័យមូលបត្រ លើកទី២៦ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក) កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច រាជធានីភ្នំពេញ។ លោក វ៉ែន សំអា...

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមចែករំលែកក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងការប្រឡង និងកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវ:បន្តក្នុងវិស័យមូលបត្រ លើកទី២៦ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក) កាលពីថ្...