លំហូរនៃការទូទាត់

លំហូរនៃការទូទាត់

ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ឯ.ក សាច់​ប្រាក់​អតិថិជន​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ឈ្មួញ​ជើង​សា​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ​ត្រូវ​បាន​ផ្តួច​ផ្តើម​ត្រួត​ពិនិត្យ និង​ចែក​ចាយ​ដោយ​អនុលោម​ទៅ​តាម​បទប្បញ្ញត្តិ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​អតិថិជន​យ៉ាង​ម៉ឺងម៉ាត់ និង​រក្សា​សុច្ចរិតភាព និង​សាច់​ប្រាក់​ដែល​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ជួញដូរ​នៅ​លើវេទិការជួញដូរ។ ម៉ាជីន​នៅ​សល់(‘free margin)​របស់​អតិថិជន​ទាំង​អស់​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង​ភ្នាក់​ងារ​ទូទាត់​សាច់​ប្រាក់​ពាក់​ព័ន្ធ​​នឹង​មូលបត្រ(CSA) និង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ដាច់​ដោយ​ឡែកពី​សាច់​ប្រាក់​ប្រតិបត្តិ​ការ​ក្រុម​ហ៊ុន។ ផ្នែក​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ធ្វើ​ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នូវ​ទ្រពសកម្ម និង​បំណុល​របស់​អតិថិជន​ស្រប​តាម​គោល​ការណ៍​ណែនាំ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន។

ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់

ACLEDA Bank Plc.
ACLEDA Bank Plc.

ACLEDA Bank Plc.

#61, PreahMonivong Blvd, SangkatSraschork, Khan Doun Penh, Phnom Penh

Tel : 023 998 777

Fax : 023 998 666

E-mail : acledaback@acledabank.com.kh

Website : www.acledabank.com.kh

Canadia Bank Plc.
Canadia Bank Plc.

Canadia Bank Plc.

#315, PreahMonivong Blvd, SangkatWat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh

Tel : 023 868 222

Fax : 023 427 064

E-mail : canadiabank@canadiabank.com.kh

Website : www.canadiabank.com.kh

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.
Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.

#23, Kromuonsor Blvd, SangkatPsarThmey II, Khan Doun Penh, Phnom Penh

Tel : 023 210 044

Fax : 023 220 511

E-mail : info@bidc.com.kh

Website : www.bidc.com.kh

Advanced Bank of Asia Limited
Advanced Bank of Asia Limited

Advanced Bank of Asia Limited

# 141, 146, 148, and 148 ABCD Preah Sihanouk Blvd, and # 15 and 153 ABC, street 278, Phum 4, Sangkat Boeung Keng Kang Ti Mouy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

Tel​​ : 023 225 333
Fax​​ : 023 216 333
E-mail : info@ababank.com
Website : www.ababank.com