កំណត់ចំណាំ

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទីថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ភាគហ៊ុនចំនួន២ មានការទូទាត់សងភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទីថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣
ភាគហ៊ុន និមិត្ដសញ្ញា កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ភាគលាភក្នុង​​មួយភាគហ៊ុន  រូបិយប័ណ្ឌ
NVIDIA Corp. #NVDA 7/6/2023 0.04 USD
China Mengniu Dairy Company Limited #MENGNIU 7/6/2023 0.402 CNY

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជនមានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។
* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់អាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់ហុងកុងនឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ USDHKD / USDCNH ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលផ្សាយ ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖
កាលបរិច្ឆេទ៖ ០៥ មិថុនា ២០២៣

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
 ឧបករណ៍ជួញដូរ   ថ្ងៃចន្ទ    ថ្ងៃអង្គារ   ថ្ងៃពុធ   ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍   ថ្ងៃសុក្រ   ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 16.00 275.00 196.00 154.00 86.00 23:59
UK100 702.00 23:59
GER30 23:59
NAS100 4.00 10.00 52.00 23:59
SPX500 12.00 12.00 49.00 12.00 23:59
US30 66.00 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។

អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន,
សូមកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីទិន្នន័យប្រជាជនដែលមានការងារធ្វើ មិនរាប់បញ្ចូលវិស័យកសិកម្មនៅថ្ងៃសុក្រ ទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣។ នៅពេលទិន្នន័យនេះត្រូវបានចេញផ្សាយ វាអាចនាំមកនូវការប្រែប្រួលតម្លៃទីផ្សារ ហើយកម្មវិធីជួញដូររបស់យើងនឹងកែតម្រូវទៅលើការបញ្ជាទិញ លក់ទុកមុន ចាប់ពីម៉ោង ១៨:០០ ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ទីផ្សារមានស្ថេរភាព។

មាស : US $ 5
ប្រាក់ : US $ 0.50
គូរូបិយប័ណ្ណ : 20 pips

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
យើងសូមជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការកែតម្រូវចុងក្រោយបំផុតលើការផ្លាស់ប្តូរ overnight swap សម្រាប់ផលិតផល CFD មួយចំនួនដូចខាងក្រោម ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៩ ​ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣៖

និមិត្តសញ្ញា ទិញ លក់
GBPAUDx -0.2 -1.8
GBPNZDx -1.35 -0.65
GBPCADx -0.95 -1.05
GBPCHFx 2.15 -4.15
GBPUSDx -0.95 -1.05
EURGBPx -2 0
GBPJPYx 3.65 -5.65

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទីថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ភាគហ៊ុនចំនួន៩ មានការទូទាត់សងភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទីថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣
ភាគហ៊ុន និមិត្ដសញ្ញា កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ភាគលាភក្នុង​​មួយភាគហ៊ុន  រូបិយប័ណ្ឌ
The Goldman Sachs Group Inc. #GS 31/5/2023 2.50 USD
Lockheed Martin Corporation #LMT 31/5/2023 3.00 USD
eBay Inc. #EBAY 31/5/2023 0.25 USD
General Motors Company #GM 1/6/2023 0.09 USD
PepsiCo Inc. #PEP 1/6/2023 1.265 USD
Nike Inc. #NKE 2/6/2023 0.34 USD
McDonald’s Corp. #MCD 2/6/2023 1.52 USD
Sunny Optical Technology Group Company Limited #SUNNYOPTIC 30/5/2023 0.50 HKD
Geely Automobile Holdings Limited #GEELY 5/6/2023 0.21 HKD

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជនមានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។
* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់អាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់ហុងកុងនឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ USDHKD / USDCNH ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលផ្សាយ ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖
កាលបរិច្ឆេទ៖ ២៩ ឧសភា ២០២៣

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
 ឧបករណ៍ជួញដូរ   ថ្ងៃចន្ទ    ថ្ងៃអង្គារ   ថ្ងៃពុធ   ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍   ថ្ងៃសុក្រ   ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 6.00 36.00 38.00 23:59
UK100 691.00 23:59
GER30 28.00 23:59
NAS100 28.00 103.00 175.00 44.00 61.00 23:59
SPX500 28.00 88.00 76.00 25.00 7.00 23:59
US30 46.00 303.00 123.00 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។

អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងក្រោមនេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖
កាលបរិច្ឆេទ៖ ២២ ឧសភា ២០២៣

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
 ឧបករណ៍ជួញដូរ   ថ្ងៃចន្ទ    ថ្ងៃអង្គារ   ថ្ងៃពុធ   ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍   ថ្ងៃសុក្រ   ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 395.00 87.00 57.00 23:59
UK100 276.00 23:59
GER30 23:59
NAS100 27.00 16.00 19.00 23:59
SPX500 8.00 8.00 13.00 29.00 23:59
US30 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។

អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយសារថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈហុងកុងនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ទិវារំលឹកដល់សហរដ្ឋអាមេរិក និងថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចខាងក្រោម។

កាលបរិច្ឆេទ(ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦​ ខែឧសភា ឆ្នំា២០២៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៩​ ខែឧសភា ឆ្នំា២០២៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩​ ខែឧសភា ឆ្នំា២០២៣
ផលិតផលរូបិយប័ណ្ណបរទេស ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ម៉ោងជួញដូរធម្មតា
លោហធាតុមានតម្លៃ ម៉ោងជួញដូរធម្មតា បិទនៅម៉ោង ០១:៣០​ ថ្ងៃ៣០ ខែឧសភា បើកវិញម៉ោង ០៥:០០
USOIL ម៉ោងជួញដូរធម្មតា បិទនៅម៉ោង ០១:៣០​ ថ្ងៃ៣០ ខែឧសភា បើកវិញម៉ោង ០៥:០១
JPN225 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា បិទនៅម៉ោង ១២:០០​ ថ្ងៃ៣០ ខែឧសភា បើកវិញម៉ោង ០៥:០០
NAS100 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា បិទនៅម៉ោង ១២:០០​ ថ្ងៃ៣០ ខែឧសភា បើកវិញម៉ោង ០៥:០០
SPX500 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា បិទនៅម៉ោង ១២:០០​ ថ្ងៃ៣០ ខែឧសភា បើកវិញម៉ោង ០៥:០០
US30 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា បិទនៅម៉ោង ១២:០០​ ថ្ងៃ៣០ ខែឧសភា បើកវិញម៉ោង ០៥:០០
UK100 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា បិទ បើកវិញម៉ោង ០៨:០០
USDX ម៉ោងជួញដូរធម្មតា បិទនៅម៉ោង ១២:០០​ ថ្ងៃ៣០ ខែឧសភា បើកវិញម៉ោង ០៧:០០
HK50 បិទ ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ម៉ោងជួញដូរធម្មតា
US Stocks ម៉ោងជួញដូរធម្មតា បិទ បើកវិញម៉ោង ០៨:៣០
Hong Kong Stocks បិទ ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ម៉ោងជួញដូរធម្មតា

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលផ្សាយ ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

 

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទីថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ភាគហ៊ុនចំនួន២ មានការទូទាត់សងភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទីថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣
ភាគហ៊ុន​​​​   និមិត្ដសញ្ញា កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ភាគលាភក្នុង​​   មួយភាគហ៊ុន  រូបិយប័ណ្ឌ
Marriott International Inc.  #MAR 25/5/2023 0.52 USD
AIA Group Limited #AIA 23/5/2023 1.134 HKD

 

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជនមានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។
* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់អាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់ហុងកុងនឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ USDHKD / USDCNH ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលផ្សាយ ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖
កាលបរិច្ឆេទ៖ ២២ ឧសភា ២០២៣

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
 ឧបករណ៍ជួញដូរ   ថ្ងៃចន្ទ    ថ្ងៃអង្គារ   ថ្ងៃពុធ   ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍   ថ្ងៃសុក្រ   ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 395.00 87.00 57.00 23:59
UK100 276.00 23:59
GER30 23:59
NAS100 27.00 53.00 19.00 23:59
SPX500 8.00 8.00 17.00 29.00 23:59
US30 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។

អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង