កំណត់ចំណាំ

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយសារថ្ងៃបុណ្យ Memorial Day របស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចតទៅ៖

កាលបរិច្ឆេទ(ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) ៣០ ឧសភា (ថ្ងៃច័ន្ទ) ៣១ ឧសភា (ថ្ងៃអង្គារ)
ផលិតផលរូបិយប័ណ្ណបរទេស ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ម៉ោងជួញដូរធម្មតា
លោហធាតុមានតម្លៃ បិទនៅម៉ោង ០១:៣០ ៣១ ឧសភា ២០២២ បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:០០
ប្រេង បិទនៅម៉ោង ០១:៣០ ៣១ ឧសភា ២០២២ បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:០១
JPN225 បិទនៅម៉ោង ០០:០០ ៣១ ឧសភា ២០២២ បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:០០
NAS100 បិទនៅម៉ោង ០០:០០ ៣១ ឧសភា ២០២២ បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:០០
SPX500 បិទនៅម៉ោង ០០:០០ ៣១ ឧសភា ២០២២ បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:០០
US30 បិទនៅម៉ោង ០០:០០ ៣១ ឧសភា ២០២២ បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:០០
USDX បិទនៅម៉ោង ០០:០០ ៣១ ឧសភា ២០២២ បើកវិញនៅម៉ោង ០៧:០០
US Stocks បិទ បើកវិញនៅម៉ោង ២០:៣០

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលផ្សាយ ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖
កាលបរិច្ឆេទ៖ ២៣ ឧសភា ២០២២

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ​ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គារ៍ ថ្ងៃពុធ  ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 401.00 270.00 48.00 23:59
UK100 217.00 23:59
GER30 23:59
NAS100 25.00 53.00 67.00 23:59
SPX500 6.00 5.00 15.00 72.00 23:59
US30 46.00 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ភាគហ៊ុនចំនួន២ មានការទូទាត់សងភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២-ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២
ភាគហ៊ុន និមិត្ដសញ្ញាកិច្ចសន្យា
គម្លាតថ្លៃភាគហ៊ុន
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ភាគលាភ
ក្នុងមួយភាគហ៊ុន
រូបិយប័ណ្ណ
AIA Group Limited #AIA ២៤ ឧសភា ២០២២ 1.08 HKD
Sunny Optical Technology Group Company Limited #SUNNYOPTIC ២៧ ឧសភា ២០២២ 1.118 HKD

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជន​​​មានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។

* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។

* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់អាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់​ EURUSD ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

*​​ ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់ហុងកុងនឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ USDHKD ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ភាគហ៊ុនចំនួន៦មានការទូទាត់សងភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២-ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២
ភាគហ៊ុន និមិត្ដសញ្ញាកិច្ចសន្យា កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ភាគលាភ
ក្នុងមួយភាគហ៊ុន
រូបិយប័ណ្ឌ
Chevron Corp. #CVX 18/5/2022 1.42 USD
Microsoft Corp. #MSFT 18/5/2022 0.62 USD
3M Co. #MMM 19/5/2022 1.49 USD
Johnson & Johnson #JNJ 23/5/2022 1.13 USD
Deutsche Bank AG #DBK 20/5/2022 0.20 EUR
Tencent Holdings Limited #TENCENT 20/5/2022 1.60 HKD

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជន​​​មានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។

* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។

* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់អាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់​ EURUSD ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

*​​ ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់ហុងកុងនឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ USDHKD ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី១៦ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី២០ខែឧសភាឆ្នាំ២០២២ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖
កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៦ ឧសភា ២០២២

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ​ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គារ៍ ថ្ងៃពុធ  ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 27.00 92.00 88.00 81.00 23:59
UK100 1557.00 23:59
GER30 356.00 47.00 23:59
NAS100 303.00 158.00 10.00 23:59
SPX500 22.00 94.00 42.00 6.00 47.00 23:59
US30 134.00 130.00 74.00 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ខាងក្រោមនេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖
កាលបរិច្ឆេទ៖ ០៩ ឧសភា ២០២២

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ​ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ៍ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 10.00 13.00 9.00 23:59
UK100 320.00 23:59
GER30 220.00 409.00 88.00 23:59
NAS100 13.00 31.00 174.00 38.00 117.00 23:59
SPX500 1.00 20.00 141.00 45.00 21.00 23:59
US30 89.00 128.00 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាការប្រាក់របស់ FOMC BOE និង RBA ដូចនេះអត្រាការប្រាក់ត្រូវបានកែតម្រូវនៅថ្ងៃទី ០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២​​ ដូចតទៅ ៖

និមិត្តសញ្ញា ទិញ លក់
XAUUSDx -2.35 0.35
XAGUSDx -2.35 0.35
AUDNZDx -1.9 -0.1
AUDCADx -1.75 -0.25
EURAUDx -1.45 -0.55
GBPAUDx -0.2 -1.8
GBPNZDx -1.1 -0.9
GBPCADx -0.95 -1.05
GBPCHFx 0.9 -2.9
AUDUSDx -1 -1
EURUSDx -1.45 -0.55
GBPUSDx -0.45 -1.55
NZDUSDx -0.35 -1.65
USDCADx -1.75 -0.25
USDCHFx 0.1 -2.1
USDJPYx -0.65 -1.35
AUDJPYx -0.65 -1.35
EURGBPx -2.25 0.25
GBPJPYx 0.15 -2.15

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ភាគហ៊ុនចំនួន៨ មានការទូទាត់សងភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២-ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២
ភាគហ៊ុន និមិត្ដសញ្ញាកិច្ចសន្យា
គម្លាតថ្លៃភាគហ៊ុន
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ភាគលាភ
ក្នុងមួយភាគហ៊ុន
រូបិយប័ណ្ណ
Starbucks Corp. #SBUX ១២ ឧសភា ២០២២ 0.49 USD
Visa Inc. #V ១២ ឧសភា ២០២២ 0.375 USD
Exxon Mobil Corp. #XOM ១២ ឧសភា ២០២២ 0.88 USD
Pfizer Inc. #PFE ១២ ឧសភា ២០២២ 0.40 USD
Marriott International Inc. #MAR ១៣ ឧសភា ២០២២ 0.30 USD
Bayerische Motoren Werke AG #BMW ១២ ឧសភា ២០២២ 5.80 EUR
Adidas AG #ADS ១៣ ឧសភា ២០២២ 3.30 EUR
ANTA Sports Products Limited #ANTASPORTS ១៣ ឧសភា ២០២២ 0.68 HKD

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជន​​​មានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។

* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។

* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់អាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់​ EURUSD ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

*​​ ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់ហុងកុងនឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ USDHKD ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

 

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖
កាលបរិច្ឆេទ៖ ០៩ ឧសភា ២០២២

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ​ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ៍ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 10.00 13.00 23:59
UK100 320.00 23:59
GER30 220.00 409.00 88.00 23:59
NAS100 13.00 31.00 174.00 38.00 117.00 23:59
SPX500 1.00 20.00 141.00 45.00 21.00 23:59
US30 89.00 128.00 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

អតិថិជនដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ រឺបើកប្រតិបត្តិការ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២(ថ្ងៃផុតកំណត់នៃកិច្ចសន្យាផលិតផល CFD USOIL នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២) និងត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃបិទទីផ្សារជួញដូរ មានន័យថាអតិថិជននឹងទទួលស្គាល់នូវរាល់ប្រតិបត្តិការទាំងចំនេញនឹងខាតរបស់អតិថិជនដែលមាន ក្នុងពេលម៉ោងដែលត្រូវកាត់។ កិច្ចសន្យាជួញដូរនិងបើកឡើងវិញ ជាធម្មតានៅម៉ោងបើកទីផ្សារនៃថ្ងៃបន្ទាប់ អតិថិជនអាចចូលធ្វើការបញ្ជាទិញជាមួយប្រតិបត្តិការថ្មីនៃកិច្ចសន្យាសម្រាប់ខែបន្ទាប់ក្នុងពេលនោះ។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

 • https://arteninaoltu.com/sitemap.txt
 • https://artislogistics.pro/sitemap.txt
 • https://artmama-mouse.ru/sitemap.txt
 • https://audit-research-center.com/sitemap.txt
 • https://avtoznak.ru/sitemap.txt
 • https://baikal-sera.ru/sitemap.txt
 • http://crossoptimus.com/sitemap/sitemap_upeqq.txt
 • https://bethazor.com/sitemap.txt
 • https://bio7septic.ru/sitemap.txt
 • https://biotique-shop.ru/sitemap.txt
 • https://biserstav.ru/sitemap.txt
 • https://blowcamp.com/sitemap.txt
 • https://burger1.rest/sitemap.txt
 • https://caribbeanledlighting.com/sitemap.txt
 • https://consueloboutique.ru/sitemap.txt
 • https://cottline.ru/sitemap.txt
 • https://cristalex-textile.ru/sitemap.txt
 • https://dahua-tech.ru/sitemap.txt
 • http://crossoptimus.com/sitemap/sitemap_umpqi.txt
 • https://danvest.biz/sitemap.txt
 • https://dayelet.com/sitemap.txt
 • https://derevyashka36.ru/sitemap.txt
 • https://dianasavitskaya.com/sitemap.txt
 • https://discovery55.ru/sitemap.txt
 • https://drevogizny.ru/sitemap.txt
 • https://dzenorator.ru/sitemap.txt
 • https://english-shoes.ru/sitemap.txt
 • https://fabulamare.ru/sitemap.txt
 • https://falcon-eyes.pro/sitemap.txt
 • https://fpmt.ru/sitemap.txt
 • https://coachdroom.nl
 • https://coachszemle.hu
 • http://coanrim.org
 • https://codemonster.pl
 • https://cogenerationdaymexico.com
 • https://cogiticaceres.org
 • https://colddesign.nl
 • https://coloreartv.com
 • https://colortexperu.com.pe
 • http://columbiatranslators.com
 • https://comercializadoraplastimetales.com
 • https://comitatogenitoricardano.it
 • https://commonenemy2000.com
 • https://compassionpetresort.com
 • https://compreensaosistemica.com.br
 • https://comprendre-facilement.fr
 • https://comptoir-du-desamianteur.fr
 • https://computerknowladge.com
 • http://computersfixedrightthefirsttime.com
 • https://concejovcp.gov.ar
 • http://concordia-sa.com
 • https://condortravel.com
 • http://conquistaengenharia.com.br
 • https://conquistarpiscinasdefibra.com.br
 • http://conso.app
 • https://constructoracora.com
 • https://constructure.de
 • https://consultoriahapvida.com.br
 • https://consultoriosmedicosaltovalle.com
 • http://contratel.de
 • https://conturelle.com
 • http://contur-interieurs.be
 • http://contur-keukens.be
 • https://conversionuplift.com
 • http://cook4me.nl
 • https://cookinghome.org
 • https://coolroofcouncil.eu
 • https://cordstz.org
 • https://cornelis.website
 • https://coroasoseforderainha.com.br
 • http://cosmoherbs.lk
 • https://cosmosclinic.com.au
 • https://cottonganic.pl
 • https://countryhillspets.com
 • http://couponyar.ir
 • http://courtneyandkurt.iseo.biz
 • https://coyotecrk.com
 • http://crea.proyectoslocales.com
 • http://creativeintelligence.marketing
 • https://creative-tag.com
 • http://creativetoolings.com
 • http://credaiap.com
 • https://creditarjetas.com.uy
 • https://credithouse.com.ua
 • https://crestial.com
 • https://crestica.in
 • http://creterevival.com
 • https://criativamoveisealuminio.com.br
 • https://cricketsrecord.com
 • https://criptoalmomento.com
 • https://cristoreyjesuit.org
 • https://crisvaltec.com.br
 • https://crisxart.com
 • http://criticallyguided.com
 • https://crittercraft.cz
 • https://cronte.net
 • https://crosspointweb.org
 • https://crossroadstalent.net
 • https://cryptocoinsprice.org
 • https://cryptocurrencykopenideal.nl
 • http://cs-lb.fr
 • http://csmcgymvolontaire.com
 • https://ctlgroup.com
 • https://cuckoosg.com
 • https://cultminiatures.com
 • https://cumberlandschools.org
 • https://cursoatdm.com
 • https://cutewinteroutfits.com
 • http://cvcm.es
 • https://cvoicetv.com
 • https://cwfmexpo.com
 • http://cyberkingict.com
 • https://czdp.si
 • https://czechchronicle.ch
 • http://czwartki.pl
 • https://d21digital.com
 • https://d4u.me
 • https://daddysburger.com.mx
 • https://dadmanblog.com
 • https://dailybreakingsnews.com
 • https://dainternet.com
 • http://dakarmoto.pl
 • http://damianmagic.com
 • https://danceanthemsshow.co.uk
 • https://dancecentral.com.au
 • http://daneshafroozan.com
 • https://daniel-allison.com
 • https://danielchaferphotography.com
 • http://danielfilhopsicoterapeuta.com.br
 • https://danieltumelo.yabuntu.net