កំណត់ចំណាំ

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាការប្រាក់របស់ FOMC នៅថ្ងៃទី 31 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2019 ដូចនេះធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលតម្លៃអត្រាការប្រាក់ក្នុងការវិនិយោគនៅថ្ងៃទី 04 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019 ដូចតទៅ

និមិត្តសញ្ញា ទិញ លក់
AUDUSDx -1.35 -0.65
EURUSDx -2.2 0.2
GBPUSDx -1.45 -0.55
NZDUSDx -1.1 -0.9
USDCADx -1.25 -0.75
USDCHFx 0.85 -2.85
USDJPYx 0.1 -2.1
XAUUSDx -2.35 0.35
XAGUSDx -2.35 0.35

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយសារតែថ្ងៃ daylight saving time ត្រូវបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ០៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ (ថ្ងៃអាទិត្យ) ហេតុដូចនេះ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ (ថ្ងៃចន្ទ) ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចតទៅ៖

កាលបរិច្ឆេទ(ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) ម៉ោងជួញដូរ (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) ម៉ោងបិទផ្សារ (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)
ផលិតផលរូបិយប័ណ្ណបរទេស ០៥:១០ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៥០​ (ថ្ងៃសៅរ៍) ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
លោហធាតុមានតម្លៃ ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៤០ (ថ្ងៃសៅរ៍) ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
(លើកលែងតែ ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចាំថ្ងៃ)
ប្រេងឆៅ ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៤០ (ថ្ងៃសៅរ៍) ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
(លើកលែងតែ ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចាំថ្ងៃ)

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន,
សូមកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីទិន្នន័យប្រជាជនដែលមានការងារធ្វើ មិនរាប់បញ្ចូលវិស័យកសិកម្មនៅថ្ងៃសុក្រ ទី ១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩។ នៅពេលទិន្នន័យនេះត្រូវបានចេញផ្សាយ វាអាចនាំមកនូវការប្រែប្រួលតម្លៃទីផ្សារ ហើយកម្មវិធីជួញដូររបស់យើងនឹងកែតម្រូវទៅលើការបញ្ជាទិញ លក់ទុកមុន ចាប់ពីម៉ោង ១៨:០០ ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ទីផ្សារមានស្ថេរភាព។

មាស : US $ 5
ប្រាក់ : US $ 0.50
គូរូបិយប័ណ្ណ : 20 pips

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

អតិថិជនដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការណ៏ រឺបើកប្រតិបត្តិការណ៏នៅថ្ងៃទី២១ តុលា​ ឆ្នាំ២០១៩(ថ្ងៃផុតកំណត់នៃកិច្ចសន្យាផលិតផល CFD USOIL នៅខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩) និងត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃបិទទីផ្សារជួញដូរ មានន័យថាអតិថិជននឹងទទួលស្គាល់នូវរាល់ប្រតិបត្តិការណ៏ទាំងចំនេញនឹងខាតរបស់អតិថិជនដែលមាន ក្នុងពេលម៉ោងដែលត្រូវកាត់។ កិច្ចសន្យាជួញដូរនិងបើកឡើងវិញ ជាធម្មតានៅម៉ោងបើកទីផ្សារនៃថ្ងៃបន្ទាប់ អតិថិជនអាចចូលធ្វើការបញ្ជាទិញជាមួយប្រតិបត្តិការណ៏ថ្មីនៃកិច្ចសន្យាសម្រាប់ខែបន្ទាប់ក្នុងពេលនោះ។

 

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាការប្រាក់របស់ RBA នៅថ្ងៃទី 01 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2019 ដូចនេះធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលតម្លៃអត្រាការប្រាក់ក្នុងការវិនិយោគនៅថ្ងៃទី 07 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2019 ដូចតទៅ

និមិត្តសញ្ញា ទិញ លក់
AUDNZDx -1.5 -0.5
AUDCADx -1.6 -0.4
EURAUDx -1.85 -0.15
GBPAUDx -1.1 -0.9
AUDUSDx -1.6 -0.4
AUDJPYx -0.25 -1.75

 

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន,

សូមកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីទិន្នន័យប្រជាជនដែលមានការងារធ្វើ មិនរាប់បញ្ចូលវិស័យកសិកម្មនៅថ្ងៃសុក្រ ទី ៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩។ នៅពេលទិន្នន័យនេះត្រូវបានចេញផ្សាយ វាអាចនាំមកនូវការប្រែប្រួលតម្លៃទីផ្សារ ហើយកម្មវិធីជួញដូររបស់យើងនឹងកែតម្រូវទៅលើការបញ្ជាទិញ លក់ទុកមុន ចាប់ពីម៉ោង ១៨:០០ ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ទីផ្សារមានស្ថេរភាព។

មាស : US $ 5
ប្រាក់ : US $ 0.50
គូរូបិយប័ណ្ណ : 20 pips
សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាការប្រាក់របស់ FOMC នៅថ្ងៃទី 19 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2019 ដូចនេះធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលតម្លៃអត្រាការប្រាក់ក្នុងការវិនិយោគនៅថ្ងៃទី 23 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2019 ដូចតទៅ

និមិត្តសញ្ញា ទិញ លក់
AUDUSDx -1.35 -0.65
EURUSDx -2.45 0.45
GBPUSDx -1.7 -0.3
NZDUSDx -1.35 -0.65
USDCADx -1 -1
USDCHFx 1.1 -3.1
USDJPYx 0.35 -2.35
XAUUSDx -2.6 0.6
XAGUSDx -2.6 0.6

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

អតិថិជនដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការណ៏ រឺបើកប្រតិបត្តិការណ៏នៅថ្ងៃទី១៩ កញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៩(ថ្ងៃផុតកំណត់នៃកិច្ចសន្យាផលិតផល CFD USOIL នៅខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៩) និងត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃបិទទីផ្សារជួញដូរ មានន័យថាអតិថិជននឹងទទួលស្គាល់នូវរាល់ប្រតិបត្តិការណ៏ទាំងចំនេញនឹងខាតរបស់អតិថិជនដែលមាន ក្នុងពេលម៉ោងដែលត្រូវកាត់។ កិច្ចសន្យាជួញដូរនិងបើកឡើងវិញ ជាធម្មតានៅម៉ោងបើកទីផ្សារនៃថ្ងៃបន្ទាប់ អតិថិជនអាចចូលធ្វើការបញ្ជាទិញជាមួយប្រតិបត្តិការណ៏ថ្មីនៃកិច្ចសន្យាសម្រាប់ខែបន្ទាប់ក្នុងពេលនោះ។

 

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាការប្រាក់របស់ ECB នៅថ្ងៃទី 12 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2019 ដូចនេះធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលតម្លៃអត្រាការប្រាក់ក្នុងការវិនិយោគនៅថ្ងៃទី 16 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2019 ដូចតទៅ

និមិត្តសញ្ញា ទិញ លក់
EURNZDx -2.35 0.35
EURAUDx -2.1 0.1
EURCHFx -0.35 -1.65
EURCADx -2.45 0.45
EURUSDx -2.7 0.7
EURJPYx -1.1 -0.9
EURGBPx -1.75 -0.25

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន,
សូមកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីទិន្នន័យប្រជាជនដែលមានការងារធ្វើ មិនរាប់បញ្ចូលវិស័យកសិកម្មនៅថ្ងៃសុក្រ ទី ៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩។ នៅពេលទិន្នន័យនេះត្រូវបានចេញផ្សាយ វាអាចនាំមកនូវការប្រែប្រួលតម្លៃទីផ្សារ ហើយកម្មវិធីជួញដូររបស់យើងនឹងកែតម្រូវទៅលើការបញ្ជាទិញ លក់ទុកមុន ចាប់ពីម៉ោង ១៨:០០ ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ទីផ្សារមានស្ថេរភាព។

មាស : US $ 5
ប្រាក់ : US $ 0.50
គូរូបិយប័ណ្ណ : 20 pips
សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង