កំណត់ចំណាំ

ជូនចំពោះអតិថិជន
ដោយសារទិវាបុណ្យប្រធានាធិបតី នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី 19 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចខាងក្រោម។

 

ម៉ោងជួញដូរ (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) ថ្ងៃចន្ទទី 19 កុម្ភៈ  ថ្ងៃអង្គារ៍ទី 20 កុម្ភៈ 
ផលិតផលជួញដូរ ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ម៉ោងជួញដូរធម្មតា
Precious Metals Close at 02:30 on 20th Feb Reopen at 06:00
USOIL Close at 02:30 on 20th Feb Reopen at 06:00
JPN225 Close at 01:00 on 20th Feb Reopen at 06:00
NAS100 Close at 01:00 on 20th Feb Reopen at 06:00
SPX500 Close at 01:00 on 20th Feb Reopen at 06:00
US30 Close at 01:00 on 20th Feb Reopen at 06:00
US Stocks Closed Reopen at 21:30

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលផ្សាយ ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយសារបុណ្យណូអែលនៅថ្ងៃទី 25 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 និងថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំថ្មីសកល នៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចខាងក្រោម។

កាលបរិច្ឆេទ
(ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)
ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ​ខែធ្នូ ​ឆ្នាំ២០២៣ ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី២៦ ​ខែធ្នូ ​ឆ្នាំ២០២៣ ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ​ខែធ្នូ ​ឆ្នាំ២០២៣ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ​ខែធ្នូ ​ឆ្នាំ២០២៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០១ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី០១ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
ផលិតផលរូបិយប័ណ្ណបរទេស ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ បើកវិញនៅម៉ោង 05:10 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ បើកវិញនៅម៉ោង​05:10
លោហធាតុមានតម្លៃ ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ បើកវិញនៅម៉ោង 06:01 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ បើកវិញនៅម៉ោង 06:01
HK50 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ ផ្សារបិទ បើកវិញនៅម៉ោង​08:15 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ បើកវិញនៅម៉ោង​08:15
NAS100 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ បើកវិញនៅម៉ោង 06:01 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ បើកវិញនៅម៉ោង​06:01
SPX500 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ បើកវិញនៅម៉ោង 06:01 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ បើកវិញនៅម៉ោង​06:01
US30 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ បើកវិញនៅម៉ោង 06:01 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ បើកវិញនៅម៉ោង​06:01
US Stocks ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ បើកវិញនៅម៉ោង​21:30 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ បើកវិញនៅម៉ោង​21:30
German Stocks ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ ផ្សារបិទ ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ ម៉ោងជួញដូរធម្មតា
Hong Kong Stocks ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ ផ្សារបិទ បើកវិញនៅម៉ោង​08:30 ម៉ោងជួញដូរធម្មតា ផ្សារបិទ បើកវិញនៅម៉ោង​08:30

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលផ្សាយ ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន,

សូមកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីទិន្នន័យប្រជាជនដែលមានការងារធ្វើ មិនរាប់បញ្ចូលវិស័យកសិកម្មនៅថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។ នៅពេលទិន្នន័យនេះត្រូវបានចេញផ្សាយ វាអាចនាំមកនូវការប្រែប្រួលតម្លៃទីផ្សារ ហើយកម្មវិធីជួញដូររបស់យើងនឹងកែតម្រូវទៅលើការបញ្ជាទិញ លក់ទុកមុន ចាប់ពីម៉ោង ១៨:០០ ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ទីផ្សារមានស្ថេរភាព។

មាស : US $ 5
ប្រាក់ : US $ 0.50
គូរូបិយប័ណ្ណ : 20 pips

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន

ដោយសារថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី 23 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចខាងក្រោម​៖

Date (Cambodia time) 23rd Nov (Thursday) 24th Nov (Friday)
Forex Products Normal Hours Normal Hours
Precious Metals Close at 02:30 on 24th Nov Reopen at 06:00
Close at 01:45 on 25th Nov
USOIL Close at 02:30 on 24th Nov Reopen at 06:01
Close at 01:45 on 25th Nov
JPN225 Close at 01:00 on 24th Nov Reopen at 06:00
Close at 01:15 on 25th Nov
NAS100 Close at 01:00 on 24th Nov Reopen at 06:00
Close at 01:15 on 25th Nov
SPX500 Close at 01:00 on 24th Nov Reopen at 06:00
Close at 01:15 on 25th Nov
US30 Close at 01:00 on 24th Nov Reopen at 06:00
Close at 01:15 on 25th Nov
US Stocks Closed Reopen at 21:30
Close at 01:00 on 25th Nov

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលផ្សាយ ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

 

ជូនចំពោះអតិថិជន
សូមជូនដំណឹងអំពីការកែតម្រូវចុងក្រោយបំផុតលើការផ្លាស់ប្តូរសេវាឆ្លងថ្ងៃសម្រាប់ផលិតផល CFD មួយចំនួនដូចខាងក្រោម ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 13 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 នេះតទៅ៖

Symbol Long Short
AUDUSDx -1.25 -0.75
AUDCADx -1.75 -0.25
AUDJPYx 3.35 -5.35
AUDNZDx -1.9 -0.1
AUDCHFx -0.6 -1.4
GBPAUDx 0.05 -2.05
EURAUDx -0.95 -1.05

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវហើយអាចជាកម្មវត្ថុនៃបច្ចុប្បន្នភាព និងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

យើងសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាបើគិតពីការចាប់ផ្តើមថ្ងៃ Daylight Saving Time នៅសហរដ្ឋអាមេរិក កាលវិភាគជួញដូរសម្រាប់ផលិតផលខាងក្រោមនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅពេលបើកទីផ្សារ៖

ផលិតផលជួញដូរ ម៉ោងជួញដូរ (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) ម៉ោងបិទផ្សារ (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)
Forex Products ០៤:០១ ​ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៣:៥០ (ថ្ងៃសៅរ៍) ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
Precious Metals ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ)- ០៤:៤០​ (ថ្ងៃសៅរ៍)

(ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
USOIL ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៣៩​ (ថ្ងៃសៅរ៍)

(ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
JPN225 ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៣៩​ (ថ្ងៃសៅរ៍)

(ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
NAS100 ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៣៩​ (ថ្ងៃសៅរ៍)

(ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
SPX500 ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៣៩​ (ថ្ងៃសៅរ៍)

(ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
US30 ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៣៩​ (ថ្ងៃសៅរ៍)

(ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
HK50 ០៨:១៥ – ១០:៥៩, ១២:០០ – ១៥:២៩, ១៦:១៥ – ០១:៥៩

(ម៉ោងសម្រាក ១១:០០ – ១១:៥៩, ១៥:៣០ – ១៦:១៤ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
XINA50 ០៨:០១ – ១៥:២៩, ១៦:០០ – ០៣:៣៩

(ម៉ោងសម្រាក ១៥:៣០ – ១៥:៥៩ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
US Stocks ២១:៣០(ថ្ងៃចន្ទ) – ០៣:៥៩ ​ (ថ្ងៃសៅរ៍)

(ម៉ោងសម្រាក ០៤:០០ – ២១:២៩ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់
Hong Kong Stocks ០៨:៣០ – ១១:០០, ១២:០០ – ១៥:០០

(ម៉ោងសម្រាក ១១:០១ – ១១:៥៩ ប្រចំាថ្ងៃ)

០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវហើយអាចជាកម្មវត្ថុនៃបច្ចុប្បន្នភាព​ ​និង​មានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

 

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

Dear Valued Clients,

For the week 23 Oct 2023 to 27 Oct 2023, according to the exchange data, no dividend payout event for the existing CFD equities products.

Thank you for your attention
Yours faithfully,
Cambodian Derivatives Exchange

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយសារថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ហុងកុងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចខាងក្រោម៖

កាលបរិច្ឆេទ 

(ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)

ថ្ងៃទី​ ២៣ តុលា (ថ្ងៃច័ន្ទ)
HK50 បិទ
Hong Kong Stocks បិទ

កំណត់ចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលផ្សាយនេះ ហើយអាចនឹងត្រូវបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

 

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖
កាលបរិច្ឆេទ៖ ០៩ តុលា​ ២០២៣

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 23:59
UK100 289.00 23:59
GER30 23:59
NAS100 23:59
SPX500 9.00 21.00 47.00 1.00 13.00 23:59
US30 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។

អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT5ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ យោងតាមទិន្នន័យប្តូរប្រាក់ មិនមានព្រឹត្តិការណ៍ទូទាត់ភាគលាភសម្រាប់ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD ដែលមានស្រាប់នោះទេ។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង