កំណត់ចំណាំ

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព!
ដោយសារថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី 25 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចខាងក្រោម។

កាលបរិច្ឆេទ(ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) ២៥ វិច្ឆិកា (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) ២៦ វិច្ឆិកា (ថ្ងៃសុក្រ)
ផលិតផលរូបិយប័ណ្ណបរទេស ម៉ោងជួញដូរធម្មតាគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ ម៉ោងជួញដូរធម្មតាគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ
លោហធាតុមានតម្លៃ បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ២៦ វិច្ឆិកា បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០
បិទម៉ោង ១:៤៥ នៅថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា
USOIL បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ២៦ វិច្ឆិកា បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០១
បិទម៉ោង ១:៤៥ នៅថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា
JPN225 បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ២៦ វិច្ឆិកា បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០
បិទម៉ោង ១:១៥ នៅថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា
NAS100 បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ២៦ វិច្ឆិកា បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០
បិទម៉ោង ១:១៥ នៅថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា
SPX500 បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ២៦ វិច្ឆិកា បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០
បិទម៉ោង ១:១៥ នៅថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា
US30 បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ២៦ វិច្ឆិកា បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០
បិទម៉ោង ១:១៥ នៅថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា
USDX បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ២៦ វិច្ឆិកា បើកវិញនៅម៉ោង ៨:០០
បិទម៉ោង ១:១៥ នៅថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា
US Stocks បិទ បើកវិញនៅម៉ោង ២១:៣០
បិទម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានបោះផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលបោះផ្សាយ ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលរងនូវការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
សម្រាប់សប្តាហ៍ទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ យោងតាមទិន្នន័យផ្លាស់ប្តូរ មិនមានព្រឹត្តិការណ៍ទូទាត់ភាគលាភសម្រាប់ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD ដែលមានស្រាប់នោះទេ។
សូសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖
កាលបរិច្ឆេទ៖ ២២ វិច្ឆិកា ២០២១

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍     ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 45.00 23:59
UK100 613.00 23:59
GER30 23:59
NAS100 7.00 74.00 22.00 23:59
SPX500 6.00 20.00 11.00 38.00 23:59
US30 46.10 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ចំពោះអតិថិជន៖
សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ខាងក្រោមនេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖
កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៥ វិច្ឆិកា ២០២១

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 65.40 23:59
UK100 416.00 23:59
GER30 23:59
NAS100 322.00 27.00 10.00 23:59
SPX500 26.00 92.00 42.00 11.00 43.00 23:59
US30 129.20 97.50 69.90 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។
សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ភាគហ៊ុនចំនួន៥ មានការទូទាត់សងភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១-ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ភាគហ៊ុន និមិត្ដសញ្ញាកិច្ចសន្យា
គម្លាតថ្លៃភាគហ៊ុន
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ភាគលាភ
ក្នុងមួយភាគហ៊ុន
រូបិយប័ណ្ណ
Chevron Corp. #CVX ១៧ វិច្ឆិកា ២០២១ 1.34 USD
Microsoft Corp. #MSFT ១៧ វិច្ឆិកា ២០២១ 0.62 USD
Ford Motor Company #F ១៨ វិច្ឆិកា ២០២១ 0.10 USD
3M Co. #MMM ១៨ វិច្ឆិកា ២០២១ 1.48 USD
Johnson & Johnson #JNJ ២២ វិច្ឆិកា ២០២១ 1.06 USD

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជន​​​មានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។

* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។

* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់អាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

*​​ ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់ហុងកុងនឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ USDHKD / USDCNH ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

 

 

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៥ វិច្ឆិកា ២០២១

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ​ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ៍ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 65.40 23:59
UK100 416.00 23:59
GER30 23:59
NAS100 322.00 33.00 10.00 23:59
SPX500 26.00 92.00 42.00 11.00 43.00 23:59
US30 129.20 97.50 69.90 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ខាងក្រោមនេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖
កាលបរិច្ឆេទ៖ ០៨ វិច្ឆិកា ២០២១

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 23:59
UK100 824.00 23:59
GER30 23:59
NAS100 41.00 132.00 110.00 118.00 23:59
SPX500 34.00 105.00 44.00 19.00 23:59
US30 108.10 89.30 31.50 116.00 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។
សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ភាគហ៊ុនចំនួន៤ មានការទូទាត់សងភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១-ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ភាគហ៊ុន និមិត្ដសញ្ញាកិច្ចសន្យា
គម្លាតថ្លៃភាគហ៊ុន
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ភាគលាភ
ក្នុងមួយភាគហ៊ុន
រូបិយប័ណ្ណ
International Business Machines Corp. #IBM ០៩ វិច្ឆិកា ២០២១ 1.64 USD
Starbucks Corp. #SBUX ១០ វិច្ឆិកា ២០២១ 0.49 USD
Visa Inc. #V ១០ វិច្ឆិកា ២០២១ 0.38 USD
Exxon Mobil Corp. #XOM ១០ វិច្ឆិកា ២០២១ 0.88 USD

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជនមានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។
* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់អាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់ហុងកុងនឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ USDHKD / USDCNH ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖
កាលបរិច្ឆេទ៖ ០៨ វិច្ឆិកា ២០២១

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 23:59
UK100 830.00 23:59
GER30 23:59
NAS100 41.00 132.00 110.00 118.00 23:59
SPX500 34.00 105.00 44.00 19.00 23:59
US30 108.10 89.30 31.50 116.00 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។
សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ខាងក្រោមនេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃជាមួយតួលេខដិត

កាលបរិច្ឆេទ៖ ០១ វិច្ឆិកា ២០២១

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ​ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ៍ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 95.00 23:59
UK100 343.00 23:59
GER30 23:59
NAS100 18.00 158.00 261.00 23:59
SPX500 1.00 1.00 62.00 47.00 6.00 23:59
US30 22.90 14.50 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង