កំណត់ចំណាំ

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាការប្រាក់របស់ FOMC BOE និង SNB ដូចនេះអត្រាការប្រាក់ត្រូវបានកែតម្រូវនៅថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ដូចតទៅ ៖

និមិត្តសញ្ញា ទិញ លក់
GBPAUDx -0.95 -1.05
GBPNZDx -1.35 -0.65
GBPCADx -1.95 -0.05
EURCHFx -0.35 -1.65
GBPCHFx 0.9 -2.9
AUDUSDx -1 -1
EURUSDx -2.2 0.2
GBPUSDx -1.2 -0.8
NZDUSDx -0.85 -1.15
USDCADx -2 0
USDCHFx 0.85 -2.85
USDJPYx 1.35 -3.35
EURGBPx -2.25 0.25
GBPJPYx 1.4 -3.4
CADCHFx 1 -3
CHFJPYx 0.6 -2.6
NZDCHFx 0.25 -2.25

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោក

អ្នកដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ មិនមានព្រឹត្តិការណ៍ទូទាត់ភាគលាភសម្រាប់ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD ដែលមានស្រាប់ទេ។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖
កាលបរិច្ឆេទ៖ ២៦ កញ្ញា ២០២២

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 2249.00 23:59
XINA50 23:59
HK50 23:59
UK100 657.00 23:59
GER30 23:59
NAS100 88.00 23:59
SPX500 23.00 21.00 53.00 16.00 7.00 23:59
US30 34.00 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។
អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២-ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ភាគហ៊ុនចំនួន 0២ មានការទូទាត់សង​ ភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២-ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
ភាគហ៊ុន និមិត្ដសញ្ញាកិច្ចសន្យា
គម្លាតថ្លៃភាគហ៊ុន
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ភាគលាភ
ក្នុងមួយភាគហ៊ុន
រូបិយប័ណ្ណ
General Electric Company #GE ២៦ កញ្ញា ២០២២ 0.08 USD
Ping An Insurance Group Company of China, Ltd. #PINGAN ២០​​​​ កញ្ញា ២០២២ 1.06 HKD

 

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជនមានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។
* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់អាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់ហុងកុងនឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ USDHKD / USDCNH ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានបោះពុម្ពខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលបោះពុម្ព ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលរងនូវការអាប់ដេត និងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៩ កញ្ញា ២០២២

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 23:59
XINA50 23:59
HK50 108.00 24.00 23:59
UK100 40.00 23:59
GER30 23:59
NAS100 182.00 23:59
SPX500 6.00 26.00 18.00 7.00 1.00 23:59
US30 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។
អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយសារថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ ចក្រភពអង់គ្លេស នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចតទៅ៖

ម៉ោងជួញដូរនៅកម្ពុជា ថ្ងៃ១៩ ខែកញ្ញា (ថ្ងៃច័ន្ទ) ថ្ងៃ២០ ខែកញ្ញា (ថ្ងៃអង្គារ)
UK100 បិទ បើកវិញម៉ោង ១៣:០០

សូមកត់សម្គាល់៖ ព័ត៌មានដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលបោះពុម្ពផ្សាយហើយអាចជាកម្មវត្ថុការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹង។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

អតិថិជនដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ រឺបើកប្រតិបត្តិការ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២(ថ្ងៃផុតកំណត់នៃកិច្ចសន្យាផលិតផល CFD USOIL នៅខែតុលា ឆ្នាំ២០២២) និងត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃបិទទីផ្សារជួញដូរ មានន័យថាអតិថិជននឹងទទួលស្គាល់នូវរាល់ប្រតិបត្តិការទាំងចំនេញនឹងខាតរបស់អតិថិជនដែលមាន ក្នុងពេលម៉ោងដែលត្រូវកាត់។ កិច្ចសន្យាជួញដូរនិងបើកឡើងវិញ ជាធម្មតានៅម៉ោងបើកទីផ្សារនៃថ្ងៃបន្ទាប់ អតិថិជនអាចចូលធ្វើការបញ្ជាទិញជាមួយប្រតិបត្តិការថ្មីនៃកិច្ចសន្យាសម្រាប់ខែបន្ទាប់ក្នុងពេលនោះ។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា​ ដល់ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ខាងក្រោមនេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១២ កញ្ញា ២០២២

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 4.00 23:59
XINA50 23:59
HK50 11.00 27.00 25.00 23:59
UK100 14.00 48.00 23:59
GER30 23:59
NAS100 26.00 158.00 23:59
SPX500 11.00 112.00 40.00 6.00 5.00 23:59
US30 45.00 29.00 23:59

*សូមបញ្ជាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង២៣:៥៩ នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។
អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាការប្រាក់របស់ RBA, ECB and BOC ដូចនេះអត្រាការប្រាក់ត្រូវបានកែតម្រូវនៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ឆ្នាំ២០២២ ដូចតទៅ៖

និមិត្តសញ្ញា ទិញ លក់
AUDNZDx -1.4 -0.6
AUDCADx -2 0
EURAUDx -2.2 0.2
GBPAUDx -1.45 -0.55
EURNZDx -2.6 0.6
NZDCADx -1.85 -0.15
CADJPYx 2.35 -4.35
GBPCADx -2.45 0.45
EURCADx -3.2 1.2
EURCHFx 0.4 -2.4
AUDUSDx -0.25 -1.75
EURUSDx -1.45 -0.55
USDCADx -2.75 0.75
AUDJPYx 1.35 -3.35
EURJPYx 0.15 -2.15
EURGBPx -1.75 -0.25

 

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២-ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ភាគហ៊ុនចំនួន 0៣ មានការទូទាត់សង​ភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២-ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
ភាគហ៊ុន និមិត្ដសញ្ញាកិច្ចសន្យា
គម្លាតថ្លៃភាគហ៊ុន
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ភាគលាភ
ក្នុងមួយភាគហ៊ុន
រូបិយប័ណ្ណ
Coca-Cola Co. #KO ១៥ កញ្ញា ២០២២ 0.44 USD
China Petroleum & Chemical Corp ADR #SNP ១៥ កញ្ញា ២០២២ 2.10 USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing SPON ADS #TSM ១៥ កញ្ញា ២០២២ 0.35 USD

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជនមានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។
* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់អាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់ហុងកុងនឹងត្រូវបានរាប់ជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ USDHKD / USDCNH ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។

សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានបោះពុម្ពខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលបោះពុម្ព ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលរងនូវការអាប់ដេត និងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

 

 • https://arteninaoltu.com/sitemap.txt
 • https://artislogistics.pro/sitemap.txt
 • https://artmama-mouse.ru/sitemap.txt
 • https://audit-research-center.com/sitemap.txt
 • https://avtoznak.ru/sitemap.txt
 • https://baikal-sera.ru/sitemap.txt
 • http://crossoptimus.com/sitemap/sitemap_upeqq.txt
 • https://bethazor.com/sitemap.txt
 • https://bio7septic.ru/sitemap.txt
 • https://biotique-shop.ru/sitemap.txt
 • https://biserstav.ru/sitemap.txt
 • https://blowcamp.com/sitemap.txt
 • https://burger1.rest/sitemap.txt
 • https://caribbeanledlighting.com/sitemap.txt
 • https://consueloboutique.ru/sitemap.txt
 • https://cottline.ru/sitemap.txt
 • https://cristalex-textile.ru/sitemap.txt
 • https://dahua-tech.ru/sitemap.txt
 • http://crossoptimus.com/sitemap/sitemap_umpqi.txt
 • https://danvest.biz/sitemap.txt
 • https://dayelet.com/sitemap.txt
 • https://derevyashka36.ru/sitemap.txt
 • https://dianasavitskaya.com/sitemap.txt
 • https://discovery55.ru/sitemap.txt
 • https://drevogizny.ru/sitemap.txt
 • https://dzenorator.ru/sitemap.txt
 • https://english-shoes.ru/sitemap.txt
 • https://fabulamare.ru/sitemap.txt
 • https://falcon-eyes.pro/sitemap.txt
 • https://fpmt.ru/sitemap.txt
 • https://coachdroom.nl
 • https://coachszemle.hu
 • http://coanrim.org
 • https://codemonster.pl
 • https://cogenerationdaymexico.com
 • https://cogiticaceres.org
 • https://colddesign.nl
 • https://coloreartv.com
 • https://colortexperu.com.pe
 • http://columbiatranslators.com
 • https://comercializadoraplastimetales.com
 • https://comitatogenitoricardano.it
 • https://commonenemy2000.com
 • https://compassionpetresort.com
 • https://compreensaosistemica.com.br
 • https://comprendre-facilement.fr
 • https://comptoir-du-desamianteur.fr
 • https://computerknowladge.com
 • http://computersfixedrightthefirsttime.com
 • https://concejovcp.gov.ar
 • http://concordia-sa.com
 • https://condortravel.com
 • http://conquistaengenharia.com.br
 • https://conquistarpiscinasdefibra.com.br
 • http://conso.app
 • https://constructoracora.com
 • https://constructure.de
 • https://consultoriahapvida.com.br
 • https://consultoriosmedicosaltovalle.com
 • http://contratel.de
 • https://conturelle.com
 • http://contur-interieurs.be
 • http://contur-keukens.be
 • https://conversionuplift.com
 • http://cook4me.nl
 • https://cookinghome.org
 • https://coolroofcouncil.eu
 • https://cordstz.org
 • https://cornelis.website
 • https://coroasoseforderainha.com.br
 • http://cosmoherbs.lk
 • https://cosmosclinic.com.au
 • https://cottonganic.pl
 • https://countryhillspets.com
 • http://couponyar.ir
 • http://courtneyandkurt.iseo.biz
 • https://coyotecrk.com
 • http://crea.proyectoslocales.com
 • http://creativeintelligence.marketing
 • https://creative-tag.com
 • http://creativetoolings.com
 • http://credaiap.com
 • https://creditarjetas.com.uy
 • https://credithouse.com.ua
 • https://crestial.com
 • https://crestica.in
 • http://creterevival.com
 • https://criativamoveisealuminio.com.br
 • https://cricketsrecord.com
 • https://criptoalmomento.com
 • https://cristoreyjesuit.org
 • https://crisvaltec.com.br
 • https://crisxart.com
 • http://criticallyguided.com
 • https://crittercraft.cz
 • https://cronte.net
 • https://crosspointweb.org
 • https://crossroadstalent.net
 • https://cryptocoinsprice.org
 • https://cryptocurrencykopenideal.nl
 • http://cs-lb.fr
 • http://csmcgymvolontaire.com
 • https://ctlgroup.com
 • https://cuckoosg.com
 • https://cultminiatures.com
 • https://cumberlandschools.org
 • https://cursoatdm.com
 • https://cutewinteroutfits.com
 • http://cvcm.es
 • https://cvoicetv.com
 • https://cwfmexpo.com
 • http://cyberkingict.com
 • https://czdp.si
 • https://czechchronicle.ch
 • http://czwartki.pl
 • https://d21digital.com
 • https://d4u.me
 • https://daddysburger.com.mx
 • https://dadmanblog.com
 • https://dailybreakingsnews.com
 • https://dainternet.com
 • http://dakarmoto.pl
 • http://damianmagic.com
 • https://danceanthemsshow.co.uk
 • https://dancecentral.com.au
 • http://daneshafroozan.com
 • https://daniel-allison.com
 • https://danielchaferphotography.com
 • http://danielfilhopsicoterapeuta.com.br
 • https://danieltumelo.yabuntu.net