កំណត់ចំណាំ

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី០៥ ខែ​​កក្កដា ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២១,ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតនៃបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៩ កក្កដា ២០២១

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ​ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 9:00
XINA50 158.20 10:00
HK50 11:00
UK100 130.00 18:30
GER30 18:30
NAS100 100.00 17.00 23:00
SPX500 13.00 33.00 19.00 5.00 23:00
US30 57.30 23:00

*សូមបញ្ចាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង៩:០០នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT 4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក!
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែ​​កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២១, ភាគហ៊ុនចំនួន២ មានការទូទាត់សងភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១-ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១
ភាគហ៊ុន និមិត្ដសញ្ញាកិច្ចសន្យា
គម្លាតថ្លៃភាគហ៊ុន
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ភាគលាភ
ក្នុងមួយភាគហ៊ុន
រូបិយប័ណ្ណ
Procter & Gamble Co. #PG ២២ កក្កដា ២០២១ ០.៨៧ USD
Texas Instruments Inc. 20  #TXN ២៣ កក្កដា ២០២១ ១.០២ USD

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជនមានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។
* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់អាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវបានគិតជាដុល្លារអាមេរិកដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់​ EURUSD បច្ចុប្បន្ន។
* ​ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់ហុងកុងនឹងត្រូវបានគិតជាដុល្លារអាមេរិកយោងដោយតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ USDHKD បច្ចុប្បន្ន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

 

 

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី១៩ ខែ​​កក្កដា​ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២១,ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៩ កក្កដា ២០២១

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ​ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 9:00
XINA50 158.20 19.90 10:00
HK50 11:00
UK100 130.00 18:30
GER30 18:30
NAS100 100.00 17.00 23:00
SPX500 13.00 33.00 19.00 5.00 23:00
US30 57.30 23:00

*សូមបញ្ចាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង៩:០០នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT 4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក!
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី០៥ ខែ​​កក្កដា ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២១,ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតនៃបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១២ កក្កដា ២០២១

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ​ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 9:00
XINA50 483.00 88.60 65.70 10:00
HK50 11:00
UK100 18:30
GER30 18:30
NAS100 23:00
SPX500 1.00 53.00 16.00 7.00 7.00 23:00
US30 73.10 23:00

*សូមបញ្ចាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង៩:០០នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT 4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក!
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែ​​កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២១, ភាគហ៊ុនចំនួន២ មានការទូទាត់សងភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១-ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១
ភាគហ៊ុន និមិត្ដសញ្ញាកិច្ចសន្យា
គម្លាតថ្លៃភាគហ៊ុន
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ភាគលាភ
ក្នុងមួយភាគហ៊ុន
រូបិយប័ណ្ណ
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd #SHPHAMA ១៥ កក្កដា ២០២១ 0.58 HKD
Caterpillar Inc.  #CAT ១៩ កក្កដា ២០២១ 1.11 USD

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជនមានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។
* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។
* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់អាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវបានគិតជាដុល្លារអាមេរិកដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់​ EURUSD បច្ចុប្បន្ន។
* ​ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់ហុងកុងនឹងត្រូវបានគិតជាដុល្លារអាមេរិកយោងដោយតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ USDHKD បច្ចុប្បន្ន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

 

 

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី១២ ខែ​​កក្កដា​ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២១,ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១២ កក្កដា ២០២១

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ​ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 9:00
XINA50 483.00 88.60 65.70 13.40 10:00
HK50 11:00
UK100 18:30
GER30 18:30
NAS100 23:00
SPX500 1.00 53.00 16.00 7.00 7.00 23:00
US30 73.10 23:00

*សូមបញ្ចាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង៩:០០នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT 4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក!
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី០៥ ខែ​​កក្កដា ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២១,ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតនៃបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ០៥ កក្កដា ២០២១

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ​ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 9:00
XINA50 131.50 6.60 165.20 82.10 10:00
HK50 1062.60 11:00
UK100 482.00 18:30
GER30 18:30
NAS100 122.00 5.00 17.00 23:00
SPX500 20.00 1.00 86.00 6.00 23:00
US30 41.30 23:00

*សូមបញ្ចាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង៩:០០នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT 4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក!
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែ​​កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២១, ភាគហ៊ុនចំនួន៤ មានការទូទាត់សងភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១-ថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១
ភាគហ៊ុន និមិត្ដសញ្ញាកិច្ចសន្យា
គម្លាតថ្លៃភាគហ៊ុន
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ភាគលាភ
ក្នុងមួយភាគហ៊ុន
រូបិយប័ណ្ណ
China Life Insurance Company Limited #CHINALIFE 0៧ កក្កដា ២០២១ ០.៧៧ HKD
AT&T Inc #T 0៨ កក្កដា ២០២១ ០.៣៧ ដុល្លារអាមេរិក
Mastercard Inc #MA 0៨ កក្កដា ២០២១ ០.៤៤ ដុល្លារអាមេរិក
Verizon Communications Inc. #VZ 0៨ កក្កដា ២០២១ ០.៦៣ ដុល្លារអាមេរិក

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជនមានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។

* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។

* ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់អាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវបានគិតជាដុល្លារដោយយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់​ EURUSD បច្ចុប្បន្ន។

* ​ផលិតផលភាគហ៊ុន CFD របស់ហុងកុងនឹងត្រូវបានគិតជាដុល្លារអាមេរិកយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ USDHKD បច្ចុប្បន្ន។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

 

 

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី០៥ ខែ​​កក្កដា ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២១,ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ០៥ កក្កដា ២០២១

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ​ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ*
JPN225 9:00
XINA50 131.50 6.60 253.80 240.30 10:00
HK50 1062.60 11:00
UK100 482.00 18:30
GER30 18:30
NAS100 122.00 5.00 17.00 23:00
SPX500 20.00 1.00 86.00 7.00 23:00
US30 41.30 23:00

*សូមបញ្ចាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង៩:០០នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT 4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក!
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

អតិថិជនដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ​ រឺបើកប្រតិបត្តិការ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​(ថ្ងៃផុតកំណត់នៃកិច្ចសន្យាផលិតផល CFD USOIL​​ នៅខែ​ សីហា ឆ្នាំ​២០២១) និងត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃ​​​​​​​​​​​​បិទទីផ្សារជួញដូរ​ មានន័យថាអតិថិជននឹងទទួលស្គាល់នូវរាល់ប្រតិបត្តិការទាំងចំនេញនឹងខាតរបស់អតិថិជនដែលមាន ក្នុងពេលម៉ោងដែលត្រូវកាត់។​ កិច្ចសន្យាជួញដូរនិងបើកឡើងវិញ ជាធម្មតានៅម៉ោងបើកទីផ្សារនៃថ្ងៃបន្ទាប់ អតិថិជនអាចចូលធ្វើការបញ្ជាទិញជាមួយប្រតិបត្តិការថ្មីនៃកិច្ចសន្យាសម្រាប់ខែបន្ទាប់ក្នុងពេលនោះ។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង