កំណត់ចំណាំ

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយសារថ្ងៃឈប់សំរាករបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី ០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចខាងក្រោម៖

កាលបរិច្ឆេទ(ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) ០១ មិថុនា (ថ្ងៃចន្ទ) ០២ មិថុនា (ថ្ងៃអង្គារ)
GER30 បិទ បើកវិញនៅម៉ោង ០១:០១

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី 25 ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី29​ ខែឧសភាឆ្នាំ2020 ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃ​ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ
JPN225 14.40 6:00
XINA50 132.50 120.30 179.70 94.90 7:00
HK50 17.10 41.90 266.70 8:00
UK100 116.00 15:30
NAS100 13.00 91.00 11.00 20:00
  SPX500 5.00 5.00 35.00 49.00 14.00 20:00
US30 48.00 188.30 20:00

*សូមបញ្ចាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោងនៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី29​ ខែឧសភា ឆ្នាំ2020​ ភាគហ៊ុនចំនួន4 មានការទូទាត់សងភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី25-29 ខែឧសភា ឆ្នាំ2020
ភាគហ៊ុន និមិត្ដសញ្ញាកិច្ចសន្យា
គំលាតថ្លៃភាគហ៊ុន
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ភាគលាភក្នុងមួយភាគហ៊ុន រូបិយប័ណ្ណ
eBay Inc. #EBAY 29 ឧសភា 2020 0.16 USD
The Goldman Sachs Group Inc. #GS 29 ឧសភា 2020 1.25 USD
Nike Inc. #NKE 29 ឧសភា 2020 0.25 USD
China Petroleum & Chemical Corp ADR 50 #SNP 01 មិថុនា 2020 2.4 USD

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជនមានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។

* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

 

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី 25 ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី29​ ខែឧសភាឆ្នាំ2020 ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃ​ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ
JPN225 14.40 6:00
XINA50 132.50 120.30 179.70 94.90 7:00
HK50 17.10 41.90 267.90 8:00
UK100 116.00 15:30
NAS100 13.00 91.00 11.00 20:00
  SPX500 5.00 5.00 35.00 49.00 15.00 20:00
US30 48.00 188.30 20:00

*សូមបញ្ចាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោងនៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក!

ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយសារថ្ងៃឈប់សំរាក Memorial Day នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងថ្ងៃឈប់សំរាកនៅចក្រភពអង់គ្លេស នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចខាងក្រោម៖

កាលបរិច្ឆេទ(ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) ២៥ ឧសភា (ថ្ងៃចន្ទ) ២៦ ឧសភា (ថ្ងៃអង្គារ)
ផលិតផលរូបិយប័ណ្ណបរទេស ម៉ោងជួញដូរធម្មតាគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ បើកវិញនៅម៉ោង ០៧:00
លោហធាតុមានតម្លៃ បិទនៅម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃទី២៦ ឧសភា បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:00
ប្រេង បិទនៅម៉ោង ១១:៤៥ បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:0១
JPN225 បិទនៅម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃទី២៦ ឧសភា បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:0១
NAS100 បិទនៅម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃទី២៦ ឧសភា បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:0១
SPX500 បិទនៅម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃទី២៦ ឧសភា បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:0១
US30 បិទនៅម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃទី២៦ ឧសភា បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:0១
USDX បិទនៅម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃទី២៦ ឧសភា បើកវិញនៅម៉ោង ០៧:0១
HK50 បិទនៅម៉ោង០៣:៤៥ បើកវិញនៅម៉ោង ០៨:១៦
UK100 បិទ បើកវិញនៅម៉ោង ០១:0១
មូលបត្រ បិទ បើកវិញនៅម៉ោង ០៨:៣០

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី18 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី22 ខែឧសភា ឆ្នាំ2020, ភាគហ៊ុនចំនួន4​ មានការទូទាត់សងភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី18-22 ខែឧសភា ឆ្នាំ2020
ភាគហ៊ុន និមិត្ដសញ្ញាកិច្ចសន្យា
គំលាតថ្លៃភាគហ៊ុន
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ភាគលាភក្នុងមួយភាគហ៊ុន រូបិយប័ណ្ណ
Microsoft Corp. #MSFT 20 ឧសភា 2020 0.51 USD
China Mobile Ltd. #CHL 21 ឧសភា 2020 1 USD
3M Co. #MMM 21 ឧសភា 2020 1.47 USD
Johnson & Johnson #JNJ 21 ឧសភា 2020 1.01 USD

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជនមានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។
* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី18 ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី22 ខែឧសភា ឆ្នាំ2020,ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ
XINA50 11:00 7:00
HK50 312.20 25.80 45.80 350.60 08:00
UK100 363.00 15:30
NAS100 52.00 338.00 5.00 20:00
SPX500 27.00 55.00 20.00 50.00 20:00
US30 31.40 35.00 100.80 69.30 20:00

*សូមបញ្ចាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង៦នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការជួញដូរសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី11 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី15 ខែឧសភា ឆ្នាំ2020, ភាគហ៊ុនចំនួន2 មានការទូទាត់សងភាគលាភលម្អិតដូចខាងក្រោម។

ថ្ងៃទី11-15 ខែឧសភា ឆ្នាំ2020
ភាគហ៊ុន និមិត្ដសញ្ញាកិច្ចសន្យា
គំលាតថ្លៃភាគហ៊ុន
កាលបរិច្ឆេទ
ផុតកំណត់
ភាគលាភក្នុង
មួយភាគហ៊ុន
រូបិយប័ណ្ណ
Exxon Mobil Corp. #XOM 12 ឧសភា 2020 0.87 USD
Chevron Corp. #CVX 18 ឧសភា 2020 1.29 USD

* នៅពេលដែលអតិថិជនមានការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុនទាំងនេះភាគលាភនឹងកែសម្រួលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីជួញដូរ និងប្រសិនបើអតិថិជនមានការបញ្ជាលក់ភាគហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានការកែសម្រួលកាត់ចេញពីគណនីជួញដូរ ។
* ភាគលាភនឹងគណនានៅពេលបិទទីផ្សារជួញដូរមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

 

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី11 ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី15 ខែឧសភា ឆ្នាំ2020,ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ
XINA50 9.10 07:00
HK50 25.50 80.20 128.40 08:00
UK100 932.00 15:30
NAS100 9.00 59.00 107.00 20:00
SPX500 49.00 20.00 60.00 31.00 34.00 20:00
US30 59.70 20.60 32.60 88.50 20:00

*សូមបញ្ចាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង៦នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង

ជូនចំពោះអតិថិជន៖

សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទី04 ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី08 ខែឧសភា ឆ្នាំ2020,ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាភាគលាភលម្អិតរបស់កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ

អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃ (ប្រចាំសប្តាហ៍)
ឧបករណ៍ជួញដូរ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោងគណនាក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូរ
XINA50 6.90 282.30 07:00
HK50 36.20 257.90 08:00
UK100 800.00 15:30
NAS100 140.00 54.00 279.00 11.00 20:00
SPX500 22.00 101.00 55.00 3.00 20:00
US30 22.60 174.90 56.20 20:00

*សូមបញ្ចាក់៖ អត្រាភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃខាងលើផ្ដល់ជូនមុនម៉ោង៦នៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររាល់ថ្ងៃចន្ទដូចអត្រាភាគលាភ។ អត្រាភាគលាភ ចុងក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអត្រាបង្ហាញខាងលើ។ ភាគលាភនៃកិច្ចសន្យាគំលាតថ្លៃនឹងត្រូវទូរទាត់ជាការបញ្ចូលឬកាត់ចេញនៅក្នុងគណនីMT4ជាមួយនឹងពាក្យថា “Dividend”។

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង