ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ

​យើង​បាន​សង្កេត​ឃើញ​នូវ​ការ​រីក​ចម្រើន​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ជា​ពិសេស​នៅ​ក្នុង​វិស័យហិរញ្ញ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ទាក់​ទាញ​ការ​វិនិយោគ​ជា​ច្រើន។ ក្រុម​ហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ឯ.ក បាន​ទាក់​ទាញ​នូវ​ការយក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពី​សំណាក់​វិនិយោគិនហិរញ្ញ​វត្ថុ​ក្នុង​ស្រុក​និង​អន្តរជាតិ​​មកពី​បណ្តា​ប្រទេស​ផ្សេងៗ​គ្នា​ជា​ច្រើន​ដោយ​សារទី​ផ្សារ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​មាន​បទប្បញ្ញត្តិ​និង​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស។ ដូច្នេះ​​វិនិយោគិនជា​ច្រើន​ចូល​រួម​ទី​ផ្សារ​នេះ​ក្នុង​ដំណាក់កាល​នេះ​ដើម្បី​​ទទួល​បាន​ផល​ប្រយោជន៍​ជាអតិបរមាពីការ​វិនិយោគ។

FXCE
ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល ឯ.ក
ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលវែល ខាភីថល ឯ.ក
PP Link
Open Forex
Broker Jet