កម្ពុជាទទួលមើលឃើញពីកំណើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃទីផ្សារឧបករណ៍និស្សន្ទ