ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង គឺក្រុមហ៊ុនដំបូងគេបង្អស់ដែលបានបញ្ចប់យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយការអប់រំនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា