កិច្ចសហការរវាងក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង និងនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ធ្វើឱ្យទីផ្សារឧបករណ៍និស្សន្ទនៅកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនាទីក្រុងឡុងដ៍ ឆ្នាំ ២០១៩