ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី “បច្ចុប្បន្នភាពនៃការវិនិយោគឧបករណ៍និស្សន្ទនៅកម្ពុជា” នៅទីស្នាក់និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា