ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង និងនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជាក្លាយជាដៃគូសហការដើម្បីផ្តល់ជូនការបណ្តុះបណ្តាលអំពីឧបករណ៍និស្សន្ទជាសកលនៅកម្ពុជា