ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង ស្វាគមន៍ភ្ញៀវពិសេសរាប់រយនាក់ក្នុងវិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន