ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៊ិចឆេង (ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ពីមុនថាហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង) សម្ពោធកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការជាមួយក្រុមហ៊ុន Richwill Japan